battleground mod for quake2 (fwd)

Ryan C. Gordon icculus at clutteredmind.org
Tue Jun 10 14:03:26 EDT 2003---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 10 Jun 2003 19:48:40 +0200
From: Mariusz Mazur <mmazur at kernel.pl>
To: "icculus at clutteredmind.org" <icculus at clutteredmind.org>
Subject: battleground mod for quake2

The author hasn't published any sources as far as I can see. I've mailed him,
but not sure if he will respond (it's 4 years since he published the last
version). Maybe you've got them?


-- 
Ka¿dy cz³owiek, który naprawdê ¿yje, nie ma charakteru, nie mo¿e go mieæ.
Charakter jest zawsze martwy, otacza ciê zgni³a struktura przeniesiona z
przesz³o¶ci. Je¿eli dzia³asz zgodnie z charakterem wtedy nie dzia³asz w ogóle
- jedynie mechanicznie reagujesz.                 { Osho }
More information about the quake2 mailing list